Ochrana osobných údajov

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou Arsido s. r. o., so sídlom Račianska 88 B, Bratislava – mestská časť Nové mesto 831 02, IČO: 51 433 893, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 126355/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

 1. pri činnosti na webovej stránke Prevádzkovateľa www.miribord.com (ďalej ako „webová stránka“), 
 2. prostredníctvom profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook, Instagram, Twitter, a
 3. pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľa inými prostriedkami (pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa ako takej),

pričom vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k spracúvaniu osobných údajov zákazníkov Prevádzkovateľa, obchodných partnerov a ich kontaktných osôb (zástupcov) v prípade, ak sú obchodní partneri právnickými osobami a návštevníkov webovej stránky u Prevádzkovateľa. 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby, ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja. 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa, a jeho zodpovednú osobu v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov, ak je určená, môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať osobne alebo písomne na adrese Arsido s. r. o., Račianska 88 B, Bratislava – mestská časť Nové mesto 831 02, alebo e-mailom na e-mailovú adresu gdpr@miribord.sk

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné. 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba, ak je to:

 • nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom alebo na realizáciu opatrení pred jej uzatvorením tzv. predzmluvné vzťahy (registrácia užívateľov – PO a FO - podnikateľov) (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zmluvy môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:  
  • Plnenie zmluvných povinností (na základe zmlúv s odberateľmi, dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi v postavení fyzických osôb) a realizácia predzmluvných vzťahov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO – v prípade fyzickej osoby podnikateľa; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, štatutárny orgán- v prípade právnickej osoby; kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
  • Registrácia prevádzkovateľa atrakcie a vytvorenie konta na webstránke. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby prevádzkovateľa atrakcie. Ak si prevádzkovateľ atrakcie zmení profil na aktívneho prevádzkovateľa atrakcie, v takom prípade budeme spracúvať aj osobné údaje fyzických osôb podnikateľov ako prevádzkovateľov atrakcie v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo bankového účtu IBAN. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
  • Registrácia zamestnanca prevádzkovateľa atrakcie a vytvorenie konta na webstránke. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa atrakcie, ktorí si vytvoria konto na webstránke. V takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a pracovné zaradenie. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania registrácie a po zrušení registrácie do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
  • Registrácia záujemcu a vytvorenie konta na webstránke. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania registrácie a po zrušení registrácie do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. V prípade kúpy vstupenky bude Vaše osobné údaje spracúvať aj spoločnosť STRIPE Inc. so sídlom v Írsku.
  • Kúpa vstupenky bez registrácie. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do dňa uvedeného na vstupenke, prípadne do dňa uplynutia doby na využitie vstupenky a po tomto dni do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. V prípade kúpy vstupenky bude Vaše osobné údaje spracúvať aj spoločnosť STRIPE Inc. so sídlom v Írsku.
 • Plnenie povinností na základe záväzku z vyhlásenia verejnej súťaže a prijatím podmienok súťaže zo strany dotknutých osôb) a realizácia predzmluvných vzťahov. Za účelom prihlásenie sa do verejnej súťaže spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a veková kategória. Za účelom zaslanie vecnej ceny víťazovi ďalej spracúvame Vašu adresu pobytu alebo dodaciu adresu pre zaslanie vecnej ceny – tento údaje však spracúvame iba o víťazovi verejnej súťaže, a to až po vyhlásení výsledkov na základe osobitnej komunikácie s víťazom. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania verejnej súťaže a po jej skončení do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov vyplývajúcich z príslušnej verejnej súťaže, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich z príslušnej verejnej súťaže.
  • Plnenie zmluvných povinností (na základe licenčných zmlúv s obchodnými partnermi v postavení fyzických osôb) a realizácia predzmluvných vzťahov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, kontaktné údaje (tel. č., e-mail), fotografia, bankové spojenie. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
  • Vybavovanie refundácií. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a IBAN. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas doby registrácie a po jej skončení  do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Ak ste neboli registrovaní, v takom prípade do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
 • nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:  
  • Spracovanie účtovných dokladov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO – v prípade fyzickej osoby podnikateľa; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, štatutárny orgán- v prípade právnickej osoby; kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie a iné údaje uvedené na účtovných dokladoch. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
  • Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií (vybavovanie nárokov vyplývajúcich z vád). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ; Inak počas 3 rokov od vybavenia reklamácie.
  • Vybavovanie odstúpení od zmluvy o kúpe vstupenky. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov: meno, priezvisko a adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 4 roky odo dňa odstúpenia.
  • Vybavovanie uplatnených práv a žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia (napr. žiadosť na prístup, odvolanie súhlasu a podobne). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje uvedené v žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do vybavenia uplatnených práv v lehotách ustanovených Nariadením;
 • Nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia). Na základe tohto právneho základu sú spracúvané Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Evidencia dodávateľov, odberateľ, zástupcov (kontaktných osôb) dodávateľov, odberateľov a iných obchodných partnerov v postavení právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, obchodná komunikácia so zástupcami obchodných partnerov a plnenie iných zmluvných povinností pri zmluvách uzatvorených s právnickými osobami. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v nevyhnutnosti evidencií zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov v postavení právnických osôb pre potreby vedenia účtovníctva, zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti, plnenia zmluvných povinností voči právnickým osobám a pre vymáhanie právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhania právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv) alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu alebo kontaktnej osoby partnera - právnickej osoby, ak ďalšie spracúvanie osobných údajov po zániku tohto postavenia nie je na stanovený účel potrebné;
  • Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv a spracúvanými osobnými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú predmetom Vašej žiadosti;
  • Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom  kontaktného formulára, sociálnych sietí alebo e-mailovej komunikácie. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v odpovedaní na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr.
  • Uzatváranie a plnenie užívateľských zmlúv s právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi (registrácia na portáli, vedenie profilov na portáli a poskytovanie ostatných služieb na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle príslušných obchodných podmienok - zverejnenie profilu, vytvorenie ponuky, a pod.). Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na riadnom poskytovaní služieb portálu užívateľom – právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom, prostredníctvom realizácie primeranej komunikácie a evidencie zástupcov registrovaných používateľov – právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov. Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
 • Spracúvanie vykonávané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia).Na základe Vášho súhlasu (ak nám ho udelíte) spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 
  • Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástroj – cookies). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a údaje preferenciách v online prostredí, identifikačné údaje používaného prehliadača, zariadenia, siete a podsiete či údaje o operačnom systéme používaného zariadenia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Všetky bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete v príslušnej časti webovej stránky týkajúcej sa súborov cookies. 
  • Vyhotovovanie/zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb a ich zverejňovanie spolu s inými osobnými údajmi na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných propagačných materiáloch a online komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolanie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
  • Priamy marketing - posielanie newsletter-u. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

3. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri poslaní správy na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke, pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa alebo pri uzatváraní zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom). V niektorých prípadoch, najmä, ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt. 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať službu a tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

4. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje ako príslušným právnym predpisom určené tretie strany, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušným dozorným orgánom. 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb)
 • spoločnosť poskytujúca tvorbu webovej stránky a jej všeobecnú správu a s tým súvisiace marketingové a IT služby,
 • spoločnosť poskytujúca newsletter-ingové služby,
 • spoločnosť poskytujúca CRM softvér.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a Instagram (spoločnosť Meta Platforms Ireland), a sociálnej siete TikTok (TikTok Technology Limited) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na webovej stránke a/alebo sociálnej sieti pri prezentačnej činnosti. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ. 

Príjemcom Vašich osobných údajov je aj spoločnosť Rocket Science Group LLC, ktorá poskytuje službu MailChimp. Prevádzkovateľ pritom využíva službu MailChimp na posielanie e-mail v rámci newslettrov, verejných súťaží, transakčných emailov.

Príjemcom Vašich osobných údajov je aj spoločnosť MailerLite Limited a MailerLite, Inc., ktorá poskytuje službu MailerLite. Prevádzkovateľ pritom využíva službu MailerLite na posielanie e-mailov v rámci newslettrov, verejných súťaží, transakčných emailov.

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosť Pipedrive, Inc., ktorá poskytuje webový CRM systém na správu kontaktov. Prevádzkovateľ využíva systém na manažment kontaktov a informácií o aktivite a vzájomnej interkcií.

Príjemcom osobných údajov o prevádzkovateľovi atrakcie, ktorý predáva vstupenky, sú aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré si vstupenky kúpili, prípadne fyzické osoby, na ktoré bola vstupenka prenesená.

5. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PROFILOVANIE

 V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA:

 • USA Spoločnosti Meta Platforms (materská spoločnosť Európskeho prevádzkovateľa sociálnych sietí Facebook a Instagram), a to pri vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na sociálnych sieťach, , zverejnení Vašej fotografie na sociálnych sieťach v rámci prezentačnej činnosti (ak udelíte súhlas) a pri využívaní marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa (online marketingové služby v prípade Vášho súhlasu),
 • USA a Singapuru spoločnosti TikTok Technology Limited, a to pri vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na sociálnej sieti TikTok, zverejnení Vašej fotografie na tejto sociálnej sieti v rámci prezentačnej činnosti (ak udelíte súhlas),
 • spoločnosti JSDelivr, Hotjar, Quantserve a Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies.
 • USA spoločnosti Rocket Science Group LLC, a to pri využívaní služby MailChimp.
 • spoločnosti MailerLite Limited a MailerLite, Inc., a to pri využívaní služby MailerLite.
 • spoločnosti Pipedrive, Inc. so sídlom v New Yorku, a to pri využívaní webového CRM systému na správu kontaktov

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb. 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.  

6. VO VZŤAHU K NIEKTORÝM ÚČELOM SPRACÚVANIA JE PREVÁDZKVOATEĽ SPOLOČNÝM PREVÁDZKOVATEĽOM S INÝM SUBJEKTOM

Vo vzťahu k účelom spracúvania, ktoré sú uvedené v tejto časti je Prevádzkovateľ spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou Miribord s. r. o., so sídlom Račianska 88 B, Bratislava - Nové Mesto, 83102, IČO: 56125208 (ďalej len „Prevádzkovateľ 2“).

Prevádzkovateľ 2 totiž spoločne s Prevádzkovateľom spoločne určili účely a prostriedky spracúvania osobných údajov fyzických a právnických osôb, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií) alebo ide o osoby, ktoré si kúpili vstupenku od fyzických a právnických osôb, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií). V týchto prípadoch spracúvania osobných údajov sú Prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ 2 spoločnými prevádzkovateľmi, pretože Prevádzkovateľ 2 spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré poskytuje na Webovú stránku Prevádzkovateľa, kde ich spracúva Prevádzkovateľ a súčasne Prevádzkovateľ 2 má vedomosť o osobách, ktoré si kúpili vstupenky od zákazníkov Prevádzkovateľa 2 cez Webovú stránku.

Ide konkrétne o nasledovné účely spracúvania osobných údajov:

 • nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom 2 alebo na realizáciu opatrení pred jej uzatvorením tzv. predzmluvné vzťahy (registrácia užívateľov – PO a FO - podnikateľov) (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia). Pri plnení zmluvy môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely: 
  • Plnenie zmluvných povinností (na základe zmlúv s odberateľmi, dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi v postavení fyzických osôb) a realizácia predzmluvných vzťahov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO – v prípade fyzickej osoby podnikateľa; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, štatutárny orgán- v prípade právnickej osoby; kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
 • nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa 2 (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:
  • Spracovanie účtovných dokladov fyzických a právnických osôb, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO – v prípade fyzickej osoby podnikateľa; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v registri, štatutárny orgán- v prípade právnickej osoby; kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie a iné údaje uvedené na účtovných dokladoch. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
  • Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií (vybavovanie nárokov vyplývajúcich z vád) fyzických a právnických osôb, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ;
  • Vybavovanie uplatnených práv a žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia (napr. žiadosť na prístup, odvolanie súhlasu a podobne) fyzických a právnických osôb, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií) alebo osôb, ktoré si od týchto subjektov kúpili vstupenky. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje uvedené v žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do vybavenia uplatnených práv v lehotách ustanovených Nariadením;
 • Nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia). Na základe tohto právneho základu sú spracúvané Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Evidencia dodávateľov, odberateľ, zástupcov (kontaktných osôb) dodávateľov, odberateľov a iných obchodných partnerov v postavení právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií), obchodná komunikácia so zástupcami týchto obchodných partnerov a plnenie iných zmluvných povinností pri zmluvách uzatvorených s týmito fyzickými a právnickými osobami. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v nevyhnutnosti evidencií zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov v postavení právnických osôb pre potreby vedenia účtovníctva, zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti, plnenia zmluvných povinností voči právnickým osobám a pre vymáhanie právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhania právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv) alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu alebo kontaktnej osoby partnera - právnickej osoby, ak ďalšie spracúvanie osobných údajov po zániku tohto postavenia nie je na stanovený účel potrebné;
  • Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb – fyzických a právnických osôb, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií) alebo osôb, ktoré si od týchto subjektov kúpili vstupenky.Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv a spracúvanými osobnými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú predmetom Vašej žiadosti;
  • Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom  kontaktného formulára, sociálnych sietí alebo e-mailovej komunikácie pokiaľ ide o fyzické a právnické osoby, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií) alebo osby, ktoré si od týchto subjektov kúpili vstupenky. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v odpovedaní na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr.
  • Uzatváranie a plnenie užívateľských zmlúv s právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré s Prevádzkovateľom 2 uzavreli zmluvu súvisiacu s Webovou stránkou (majitelia a prevádzkovatelia atrakcií) alebo osôb, ktoré si od týchto subjektov kúpili vstupenky (registrácia na portáli, vedenie profilov na portáli a poskytovanie ostatných služieb na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle príslušných obchodných podmienok - zverejnenie profilu, vytvorenie ponuky, a pod.). Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na riadnom poskytovaní služieb portálu užívateľom – právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom, prostredníctvom realizácie primeranej komunikácie a evidencie zástupcov registrovaných používateľov – právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov. Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva: 

 • Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či  spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 • Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
 • Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. 
 • PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať. 

7.SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na sociálne siete, ako je napr. Facebook, Twitter a Instagram. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, zapojíte sa do súťaže pre verejnosť organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnej sieti alebo udelíte Prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie Vašej fotografie na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie). 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/, (iii) TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

8. PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 19.3.2024 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.